REGULAMIN KLUBU SQUASH OSOWA

 1. Wstęp do klubu oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z z zasadami oraz regulaminem oraz zobowiązaniu do stosowania i przestrzegania jego postanowień.
 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zobowiązane są grać w okularach ochronnych. 
 1. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
 1. Z oferty naszego klubu mogą korzystać osoby zdrowe bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 1. Zabronione jest:
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  – palenie tytoniu
  – wnoszenie i używania środków odurzających, narkotyków etc.
  – wprowadzania zwierząt
  – używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry (buty halowe musza być na jasnej kauczukowej podeszwie – non marking)
 1. Należy używać sprzętu oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w klubie. 
 1. Za zniszczenia majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa oraz karna.
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za będące własnością klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie. 
 4. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
 6. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
 7. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub prawo do wyproszenia klienta z klubu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha.

 1. Korty do squasha wynajmowane są na 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej (rezerwacja jednej klatki na maksymalnie 3 osoby)
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można gotówką w recepcji.
 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie klienci zaopatrzeni w obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów. W przypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownik klubu ma prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 

Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania: 

 1. Rezerwacji dokonać można ONLINE, telefonicznie, e-mailem lub bezpośrednio w recepcji.
 2. Anulacja rezerwacji;
  – Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji wtedy gra zostanie przeniesiona na wolny i dogodny dla klienta termin.
  – Anulacja w terminie krótszym niż 24 godz. wiąże się z obowiązkiem zapłaty 100% należności za niewykorzystanie kortu.
  – W przypadku posiadania karnetów i braku chętnych na anulowany termin, klub traktuje taką sytuacje, jako odbytą wizytę!